סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - מדיניות פרטיות סימפלי קלאב
מדיניות פרטיות
שימוש בממשקים, בתוכנה, אתרים ואפליקציות
סימפלי קלאב בע"מ
 1. קבוצת סימפלי קלאב בע"מ ח.פ. 514458272 (להלן: "סימפלי קלאב" ו/או "הקבוצה") פיתחה מערכת טכנולוגית לשימוש עסקים, ברישיון, לניהול מועדוני לקוחות באמצעות תוכנת Simply Club (להלן: "התוכנה"). הקבוצה מספקת ממשקי משתמש הן באתר אינטרנט שכתובתו http://www.simplyclub.co.il; הן באפליקציה מבוססת מערכת הפעלה אנדרואיד ו/או אפל ו/או כל מערכת הפעלה עדכנית אחרת שתהא (להלן: "ממשקי משתמש").
 2. הקבוצה ולקוחותיה, בתי העסק ו/או הספקים העושים שימוש בטכנולוגיה של הקבוצה, מכבדים את המידע האישי של משתמש הקצה (להלן גם: "המשתמש") בממשקי המשתמש. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתארת כיצד הקבוצה עושה שימוש במידע של המשתמש בממשקי המשתמש, הן על ידי לקוחות הקבוצה של מועדון הלקוחות ו/או תוכנית הנאמנות של לקוחות הקבוצה אשר אליהם הצטרפת ו/או לצרכי הקבוצה עצמה מתוקף היותה מנהלת הפלטפורמה. 
 3. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן תחול על כל ממשקי המשתמש לרבות אתר האינטרנט של הקבוצה, על כל אפליקציה של הקבוצה (בין בטלפון נייד, טאבלט וכיו"ב) וכן על כל מידע אשר יימסר או יועלה לקבוצה על ידי משתמש הקצה ו/או על ידי בית עסק ו/או ספק הקבוצה. למרות האמור, מדיניות הפרטיות לא תחול על שירותים או אתרים, המוצעים על ידי בתי העסק ו/או ספקים ו/או כל צד ג' אחר בדרך של הפניה ממשקי המשתמש של הקבוצה. זאת ועוד, מדיניות פרטיות זו לא תחול על רשתות חברתיות כמו פייסבוק, טוויטר וכיו"ב, או כל אתרים של צד ג' אחר, אשר באמצעותם יכול ושירותי הקבוצה יימסרו ו/או יסופקו ו/או ינוהלו. על מנת להתעדכן במדיניות הפרטיות של כל אתר ו/או כל בית עסק ו/או ספק כאמור, לרבות מדיניות הפרטיות של אתרי לקוחות הקבוצה, באחריותך המלאה להתעדכן, לקרוא ולאשר את מדיניות הפרטיות של כל אתר כאמור.
 4. מחובתך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בשלמותה במלואה, בטרם תעשה שימוש באיזה ממשקי המשתמש של הקבוצה, וכן בטרם תמסור ו/או תעלה מידע דרך איזה ממשקי המשתמש הקשורים בקבוצה. בעצם ההצטרפות והכניסה לאיזה ממשקי המשתמש הנך מאשר את תנאי מדיניות הפרטיות שלהלן. בעצם מסירת כל מידע מטעמך ו/או העלאת מידע מטעמך בקבוצה ו/או לקוחותיה, הנך מסכים לאיסוף, אחסון, שימוש ושליפת המידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלהלן. בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מראש מלעשות כל שימוש בממשקי הקבוצה.
 5. הנך מתחייב להודיע לאלתר וללא דיחוי לקבוצה בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה של כל מכשיר ובו מותקנים ממשקי המשתמש של הקבוצה ו/או לקוחותיה.
 6. בכדי לעשות שימוש בממשקי המשתמש של הקבוצה, לרבות באופן שיהא נוח ויעיל, יכול ויהא עליך למסור מרצונך פרטים טכניים אישיים לרבות: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ופרטים נוספים הדרושים לצורך הפעילות בממשקי המשתמש. כמו כן ולצורך תפעול ממשקי המשתמש של הקבוצה, ייעשה איסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מיקום המצאך בעת הכניסה לאיזה ממשקי המשתמש. מובהר בזאת כי יכול ותידרש למסור פרטים אחרים ו/או נוספים לפי דרישות בית העסק ו/או ספק לקוח הקבוצה. בעצם לחיצת הסמן "אני מסכים" הנך מביע הסכמה מודעת למסירת ואחסון כלל הפרטים הדרושים בבסיס הנתונים של הקבוצה, כאמור, תוך שהנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה בגין האמור.
 7. הקבוצה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועל כן הקבוצה נוקטת אמצעים ומאמצים רבים על מנת לאחסן כיאות את המידע שנמסר לה על ידך.
 8. כל הודעה ו/או דיוור, מכל מין וסוג, בין באופן אלקטרוני ו/או דרך רשתות חברתיות, בכל אופן ו/או דרך, אשר נשלחה מעת בית העסק ו/או הספק אליך, אינך כלולה במסגרת מדיניות פרטיות זו. עליך להתעדכן טרם הצטרפותך כחבר מועדון ו/או כלקוח בתי העסק ו/או הספק הרלבנטי, מהי מדיניות הפרטיות של הספק הנ"ל, והוא האחראי באופן בלעדי לכל דבר ועניין הנובע מכך. 
 9. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות מדיניות הפרטיות, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הקבוצה, כאשר מדיניות הפרטיות המעודכנת תהא המחייבת החל ממועד פרסומה באתר. נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות היא זה אשר תהא מצויה מעת לעת במשרדי הנהלת הקבוצה או באתר. הואיל וכך הנך מצהיר בזאת כי תעיין ותתעדכן במדיניות הפרטיות הנ"ל מעת לעת, וכי תהא מחויב לכל אחד מהשינויים שייעשו במדיניות הפרטיות. המשך שימושך בממשק המשתמש לאחר כניסת שינוי לתוקפו, תהווה הסכמה לכך שהנך מקבל את המדיניות המתוקנת לכל דבר ועניין. 
 10. מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות חלה גם על כל מידע אישי מזהה של מכשיר הנייד שלך ו/או כל מכשיר דרכו תעשה שימוש/תירשם לממשק המשתמש ו/או לאתרי ו/או אפליקציות של לקוחות הקבוצה. הקבוצה מתעדת בבסיס הנתונים של הקבוצה ואוספת פרטי זיהוי ממכשירך, כגון מספר הזיהוי של המכשיר והחשבון שלך בחנות האפליקציות, סוג המכשיר, גרסת מערכת ההפעלה, כתובת IP של המכשיר ומקום המצאו. איסוף ותיעוד פרטים ומידע כאמור ייעשה גם בזמן שהנך גולש בממשקי המשתמש ו/או עושה שימוש בשירותי הקבוצה ו/או אתרי ו/או אפליקציות לקוחות הקבוצה (לרבות אופן השימוש הפיזי שלך במכשירך, דפי אינטרנט שצפית בהם, מודעות, הודעות או מבצעים בהם צפית באמצעות ממשקי המשתמש וכיו"ב).  
 11. מדיניות הפרטיות חלה אף במקרה שבו תייגת ו/או קיבלת ו/או הועבר אליך פרטי הקבוצה ו/או מי מטעמה מכל צד ג' אשר עשה הפעיל ו/או עשה שימוש בממשקי המשתמש. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה במצגים שהוחלפו בינך לבין צד ג' שהוא, אינה מעניינה של הקבוצה, והנך פוטר מראש ואחראי לשפות את הקבוצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל עניין אשר ינבע ממצגים שבוצעו כאמור על ידי צד ג'.
 12. במידה והעדפות הפרטיות שלך יאפשרו גישה לפרטים המפורטים על ידך במכשירך ו/או במידה ותאשר גישה לפרטים ו/או תמונות ו/או מידע במכשירך (גם במידה ומכשירך יאפשר גישה כזו ולא באופן פרטני, ולא נטרלת אפשרות זו), הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף פרטים מחשבונות רשתות החבריות שלך (לרבות תמונות ופרטים הקשורים לכך שהנך משתף), אך לא סיסמאות למיניהן.
 13. הקבוצה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צד ג' לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר אינם בשליטת הקבוצה, לרבות במידה והקבוצה תעשה שימוש בקבצי COOKIES (ובמקרה זה תהא באפשרותך לשנות הגדרות מתאימות לאופן בו יתבקש אישורך לקבלת קבצים אלה, בין כל פעם באופן פרטני או באופן גורף) ו/או באמצעות קישור לאתר חיצוני (Hyperlink). . בכל מקרה של ספק מחובת המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, ישות, אתר או גוף מסחרי  
 14. הנך מתיר בזאת כחלק בלתי נפרד ממדיניות הפרטיות של הקבוצה, כי הקבוצה תעשה שימוש בכלל המידע אשר נאסף אודותיך, לרבות ומבלי לגרוע לצרכים המפורטים, כדלקמן:
  14.1. על מנת לספק לך שימושים, תכונות ושירותים במסגרת ממשק המשתמש;
  14.2. לצורכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או בלתי מורשה בפרטים בחשבונך, לפי העניין.
  14.3. לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצורכי הקבוצה. ככל שאינך מעוניין שהקבוצה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בממשק המשתמש, לרבות לא להירשם ו/או להיכנס לממשק המשתמש ו/או לאתרי ו/או לאפליקציות הקבוצה ו/או לקוחות הקבוצה (בתי עסק ו/או ספקים).
  14.4. לבצע פעולות עדכון גרסה ו/או שירות ו/או שדרוג ו/או פיתוח ו/או שיפור הנוגעים לממשק המשתמש, לרבות חזות הממשק ו/או שינוי תכונות (Features) ממשק המשתמש.
  14.5. מידע שנאסוף או נשיג באמצעות ממשק המשתמש, לרבות בכל הנוגע לשימוש בממשק המשתמש ו/או כל אפליקציה ו/או אתר לקוחות הקבוצה, יכול וישותף עם צד ג' אשר השירותים שלהם מקושרים לקבוצה ו/או מי מטעמה. הקבוצה לא תמכור ו/או תשכור ו/או תעביר ו/או תשתף מידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד ג' כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
  14.6. הקבוצה תמסור מידע ו/או תעשה שימוש במידע לרבות תעבירו לכל צד ג' רלבנטי לפי העניין, במידה והדבר נדרש לפי חוק ו/או על פי צו בית המשפט אשר יורה כן ו/או בכל מקרה של סכסוך בו הנך מעורב בנוגע לממשקי המשתמש.
  14.7. הקבוצה תמסור מידע ו/או תעשה שימוש במידע לרבות תעבירו לכל צד ג' רלבנטי לפי העניין, במידה ופעולה שהמשתמש מבצע, בין במעשה ובין במחדל, מפרה את מדיניות הפרטיות של הקבוצה ו/או את תנאי השימוש ו/או במידה והקבוצה תהא סבורה,  בתום לב, כי מבוצעת על ידך פעולה ו/או מחדל בממשק המשתמש לשם תרמית ו/או מרמה ו/או הונאה.
  14.8. אנו נהיה רשאים לתעד ו/או להעביר לכל בית עסק ו/או ספק במסגרת פעילותו תהיה חבר במועדון לקוחות ו/או מועדון נאמנות, ולצורך מטרותיו, את פרטי הרישום בנוגע למועדון הלקוחות של העסק (לרבות טפסים ובקשות שהגשת בנוגע לעסק) וכן פרטים אודות השימוש שלך ומידת פעילותך בממשק המשתמש ו/או באפליקציה ו/או באתר בית העסק ו/או הספק הרלבנטי.
  14.9. זאת ועוד, בעצם הכניסה והשימוש בממשק המשתמש הנך מאשר כי מיקומך ישותף עם בתי העסק ו/או ספק שהנו לקוח הקבוצה, לשם משלוח מודעות פרסום ומבצעים מבוססי נקודות מכירה ו/או סניפים של כל בית עסק ו/או פסק לקוח הקבוצה. אנו נאפשר לך לסרב ו/או לדחות באופן פרטני כל הודעה ו/או הצעה ו/או פרסום כאמור.
 15. מחיקה או הסרה של מידע ו/או פרטים אישיים שמסרת ו/או נאספו אודותיך הכול כאמור במדיניות הפרטיות דלעיל ולהלן, תיעשה באמצעות יצירת קשר לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]. היה ויצרת קשר ישירות עם בית העסק ו/או הספק לצורך הסרת מידע ו/או פרטים כאמור, תהא זו באחריותך לוודא כי בית העסק ו/או הספק ביצעו את בקשתך, ללא שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לכך כלפי הקבוצה. ייתכן שתתבקש לספק מידע נוסף על מנת לאמת את זהותך. הסרת ממשק המשתמש ו/או כל אפליקציה שהיא כשלעצמה ממכשירך לא תגרום לחסימת שימוש במידע, אלא אם תוסר ממועדון הלקוחות של בית העסק ו/או עסקים אחרים העושים שימוש בתוכנות הקבוצה ושאליהם נרשמת.
 16. כל תוכנה ו/או טכנולוגיה חשופה לסיכונים הנובעים באופן טבעי משימוש בתוכנות מסוג אלה, לרבות וירוסים למיניהם, ציתות, גישה בלתי מאושרת, התחזות פריצה במכוון על ידי גורמים עוינים וכיו"ב (ונגזרות ו/או פיתוחים ו/או שדרוג של כל הנ"ל עם התקדמות והתפתחות הטכנולוגיה). הקבוצה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע.
 17. הקבוצה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים והמידע בממשקי המשתמש ובשרתי הקבוצה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 18. בכל מקרה שבו הקבוצה ו/או כל חברה במסגרת הקבוצה, תהיה בהליך של פירוק ו/או מיזוג ו/או מכירה ו/או העברה, של כל או חלק מנכסיה ו/או מניותיה, המידע שמצוי ברשות הקבוצה כמפורט בסעיפים דלעיל, ישותף או יועבר לגוף הנעבר ובלבד שהנ"ל יהא כפוף להוראות מדיניות זו. עם העברת או שיתוף המידע כאמור, הגוף הנעבר ייטול על עצמו את מלוא האחריות הבלעדית לכל השימוש והעיבוד העתידיים שייעשו מטעמו במידע כאשר הקבוצה ו/או מי מטעמה יהיו משוחררים מכל אחריות כלפי המשתמש ו /או מי מטעמו בנוגע לשימוש ולעיבוד העתידיים של הגוף הנעבר בכל מידע כאמור.
 19. דרכי מסירת מידע מהשתמש לקבוצה, בכל דבר ועניין הקשור במדיניות הפרטיות, ייעשו באמצעות פנייה לכתובת דואר אלקטרוני [email protected], כל זאת בשעות הפעילות של הקבוצה בימים א-ה, בין השעות 9:00-17:00 (לא כולל ערבי חג, חגים ושבתות).